TrivectorLogiQ logotyp
meny

Vad certifiering ger dig och din organisation

Omvärlden förändras snabbt och nya förutsättningar och behov måste mötas. Alla organisationer har betydande utmaningar inom ett eller flera områden; värdeskapande, effektivitet, ledtider, agilitet, hållbarhet eller digitalisering. Alla dessa utmaningar berör verksamhetens arbetssätt och förmåga att få strategiska mål att påverka vardagen – med andra ord spelar verksamhetens processer en avgörande roll för verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

Organisationens processägare och processledare behöver både inspirera till och driva den utveckling som behövs. Och allt är möjligt – det finns alltjämt en närmast bokstavlig guldgruva att utvinna genom att bättre leda och förändra verksamhetens värdeskapande processer.

Programmet certifierad processägare är skapat för processägare som vill vara aktiv i sin roll och öka sin och verksamhetens förmåga att aktivt leda processer mot högre måluppfyllelse. Programmet vänder sig också till processledare som samarbetar med processägare.

För att du ska få ut mesta möjliga nytta av din utbildning ges du en personlig coach som stöttar dig under hela programmet. Certifieringen utförs på det fundament som boken ”Processbaserad verksamhetsutveckling” utgör – ibland kallad den svenska bibeln om processer. Boken är den absolut mest använda inom området och har över åren använts i mängder av utbildningar vid universitet och högskolor.

Som deltagare i programmet certifierad processägare får du inspiration, synsätt och konkreta metoder som du direkt kan använda i din roll. Syftet är att du ska kunna bedriva ett aktivt processägarskap/ledarskap som gör verklig skillnad för dig och din organisation. Under programmet arbetar du med olika sammanställningar och analyser av din process och din organisations förutsättningar. Detta gynnar din organisation och ger även dig som processägare/ledare personliga fördelar i form av kompetens, motivation och olika handlingsplaner att direkt tillämpa.

Under programmet får du genom utbildningar, coachning och eget arbete med utgångspunkt i din process:

 • Inspiration och perspektiv på hur rollen som processägare/ledare bedrivs för att spela en avgörande roll för verksamhetens utveckling och måluppfyllelse
 • Klarläggande av dina och din organisations specifika förutsättningar att bedriva ett aktivt processägarskap/ledarskap
 • Perspektiv på hur förutsättningarna i din organisation tas tillvara och eventuellt kan utvecklas
 • Synsätt och verktyg för att förstå och beskriva processer på ett affärsmässigt och strategiskt plan
 • Beskrivning av din process unika förutsättningar och karakteristik och vad dessa betyder för ditt processägarskap/ledarskap.
 • Synsätt och principer för att bestämma en process strategi, grundläggande styrmodell och nyckeltal
 • Tydliggörande av din process befintliga styrmodell och hur denna kan utvecklas
 • Metoder för att i samarbete med andra driva måluppfyllelse och öka verksamhetens processorientering

Utbildningens upplägg

Programmet byggs upp av utbildningar, eget arbete med utgångspunkt i din process och guidade självstudier – allt i kombination med dialog och stöd från din personliga coach.

Kursdagar

Kurserna i programmet är:

 1. Aktivt processägarskap (3 halvdagar)
 2. Skapa fungerande processer (2,5 dagar)
 3. Utveckla mätsystem för processer (2,5 dagar)
 4. Processorientera verksamheten (2,5 dagar)

Alla kurser innehåller en mix av synsätt och praktiska metoder där du provar tillämpa flera av dem direkt. Mer information om dessa utbildningar hittar du på respektive kurssida.

Uppgifter med direkt tillämpning i din organisation

Under utbildningen gör du fyra värdefulla analyser med utgångspunkt i din process och organisation. De fyra analysuppgifterna syftar till att klarlägger faktiska förhållanden och hur dessa bäst tillvaratas, men också hur rådande förutsättningar behöver utvecklas. Analyserna kan därmed direkt ligga till grund för ditt fortsatta agerande som processägare/ledare.

Områdena för analyserna är:

 • Mitt sammanhang – roller, intressenter & samspel
 • Min process – förutsättningar & DNA (karakteristik)
 • Möjliggöra måluppfyllelse – processens strategi, styrmodell & KPI
 • Driva måluppfyllelse – processens mål, användning & processorientering

Personlig coach som stöd

Din coach stödjer dig genom programmets samtliga moment, inte minst ges stöd och feedback för de analyser du genomför. Dialogen inleds med att ni tillsammans gör en utbildningsplan (har du redan gått någon av de ingående kurserna så är det givetvis inget problem).

Din personliga coach kommer att vara någon av Trivector LogiQs seniora konsulter. De har alla gedigen erfarenhet av processbaserad verksamhetsutveckling och har under åren jobbat med mängder av olika verksamheter, inom privat såväl som offentlig sektor.

Utbildningen avslutas med en certifieringsdag och ett slutprov.

En mer detaljerad beskrivning av alla moment i utbildningsprogrammet finner du nedan.

Så går det till – från anmälan till certifiering

Anmäl dig

Skicka in din anmälan så kontaktar vi dig inom kort.

Beskriv din situation

Vi vill veta din situation och dina förväntningar på programmet. Med hjälp av ett frågeformulär redogör du enkelt för din roll, aktuell situation och vad du önskar uppnå med programmet.

Möt din coach

Du träffar din coach. Tillsammans klargör ni hur programmet kan ge mesta möjliga nytta för dig och din organisation. Baserat på er dialog kommer ni överens om en utbildningsplan som passar dig.

Gå kursen Aktivt processägarskap

Kursen ger dig synsätt, metoder och verktyg för att bedriva ett aktivt processägarskap/ledarskap som gör verklig skillnad för verksamheten. Särskild vikt läggs vid samarbete med linjen, strategiska aspekter och att skapa nytta ända fram till medarbetaren och en operativ vardag. Mer information om kursen: Aktivt processägarskap

Uppgift: Analysera ditt sammanhang – roller, intressenter & samspel

Analys 1 syftar till att klarlägga din roll som processägare/ledare, dina intressenter och vilket samspel som finns. Till analysen hör också att förtydliga hur nuvarande förutsättningar tillvaratas men också hur de kan utvecklas.

Gå kursen Skapa fungerande processer

Kursen behandlar processynsättet, huvudprocesskartor och framför allt metoder och roller för att etablera och vårda verksamhetens processer. Mer information om kursen: Skapa fungerande processer

Uppgift: Analysera din process

För analys 2 får du verktyg och perspektiv för att beskriva och analysera din process från ett strategiskt och affärsmässigt perspektiv. Vilka är de grundläggande egenskaperna och vad innebär det för ditt fortsatta arbete som processägare/ledare?

Gå kursen Utveckla mätsystem för processer

Kursen fokuserar på hur man skapar mätsystem för verksamhetens processer. Du lär dig att avgöra ”vad som är viktigt” för att sedan kunna besvara ”vad ska mätas” och ”hur ska resultatet följas upp”. Mer information om kursen: Utveckla mätsystem för processer

Uppgift: Analysera hur måluppfyllelse möjliggörs i din process

Den tredje analysen syftar till att tydliggöra din process strategi, grundläggande styrmodell och vilka nyckeltal som används i nuläget. Till analysen hör också att identifiera förbättringar av styrningen som behövs för att öka processens måluppfyllelse.

Gå kursen Processorientera verksamheten

Denna kurs stärker din förmåga att öka verksamhetens processfokus att eliminera såväl strukturella som kulturella hinder för verksamhetens alla flöden. Kursen behandlar också det processorienterade arbetssätt som du som processägare/ledare tillsammans med verksamhetens chefer behöver förstå, möjliggöra och efterfråga. Mer information om kursen: Processorientera verksamheten

Uppgift: Analysera hur måluppfyllelse drivs i din process

I analys fyra får du tillfälle att klarlägga hur måluppfyllelse drivs av dig och såväl ledare som medarbetare i din process. Analysen belyser samarbete och fokus på processens mål och hur dessa påverkar ledning och användning av processen. Vikt läggs också vid olika former av hinder för bättre flöde i processen och vilka steg mot ökad processorientering som skulle vara gynnsamma.

Genomför din certifiering

Programmet avslutas med en dag då du skriver ett certifieringsprov. Dagen innehåller också inspiration och möte med andra deltagare i programmet. Och firande såklart!

Erhåll certifiering

Efter godkända moment och godkänt resultat på certifieringsprovet erhåller du ett diplom samt ett certifieringsintyg med programinnehåll.

Frågor & svar

Vanliga frågor och svar om utbildningsprogrammet Certifierad processägare.

Hur mycket tid kommer jag att behöva lägga på de fyra analyserna? Tiden du behöver lägga varierar med komplexiteten för din process och din organisation. Analyserna syftar till att ge direkt nytta för dig som processägare eller processledare. En grov uppskattning är att de fyra uppgifterna var och en tar ungefär drygt en dag.

Jag har redan gått någon av kurserna. Hur påverkar det mitt deltagande? Att du redan deltagit i en eller flera av de ingående kurserna är ingen nackdel. Du kommer då snabbare nå din certifiering. Och givetvis får du också ett avdrag på priset.

Vad händer om jag missar en kurs eller ej lämnar in en analys? Då reviderar vi planen tillsammans. Alla moment ska vara avklarade för att du ska erhålla certifiering. Vi rekommenderar dock inte att ditt deltagande drar ut på tiden.

Hur går själva certifieringen till? Inför certifieringen kommer du att vara förbered genom att du genomfört alla tidigare moment. Du får också instuderingsfrågor och ett exempel på hur slutprovet kan vara utformat. Det ger dig möjlighet att befästa och eventuellt komplettera dina kunskaper innan skrivningen. Provet skrivs under 2 timmar utan andra hjälpmedel än vad du behöver för att dokumentera dina svar.

Vad händer om jag ej klarar provet? Om du mot förmodan gör det så får du göra en komplettering.

Hur är beviset på min certifiering utformat? Du får ett diplom samt ett certifieringsintyg med redogörelse för kursmoment, underskrivet av författarna till boken Procesbaserad verksamhetsutveckling. Båda dokumenten får du såväl i tryckt form som digitalt.

Praktisk information

Utbildningsprogrammet utförs utifrån det fundament som boken ”Processbaserad verksamhetsutveckling” representerar. De utbildningar du deltar i är resultatet av decennier av bevakning av den internationella utvecklingen på området, ständig metodutveckling och omfattande interaktion med vår uppdrags- och utbildningskunder.

Certifieringen utfärdas av författarna Anders Ljungberg och Everth Larsson. Anders har en doktorsexamen inom processorientering och är grundaren av bolaget Trivector LogiQ. Everth är teknologie doktor och professor emeritus vid Tekniska högskolan i Lund och har en lång erfarenhet av konsultarbete inom verksamhetsutveckling och flödesorientering.

Certifieringskrav

För dig som ännu inte gått någon av de fyra inkluderade kurserna gäller följande för godkänd certifiering.

 • Genomför alla ingående moment inom 18 månader från påbörjat program
 • Delta aktivt i de fyra kurserna, med 100% närvaro
 • Utför de fyra analyserna, presentera dem och få dem godkända av din coach
 • Delta i certifieringsdagen
 • Skriv 75% rätt på certifieringsprovet

Pris

Pris: 95.000 kr exkl. moms.

I priset ingår samtliga moment i programmet:

 • Coachning för att maximera nyttan av ditt deltagande i programmet
 • Deltagande i fyra utbildningar
 • Coachning av dina fyra analyser
 • Certifieringsdag
 • Kurslitteratur och kursdokumentation.

Du som har gått en eller flera kurser hos oss tidigare; kontakta oss för justerad prisuppgift.

Har du fler frågor om programmet?

Hör av dig till oss om du har frågor eller vill veta hur programmet kan hjälpa dig i din roll.

Christina Eliasson

Christina Eliasson

Anders Ljungberg

Anders Ljungberg

Anmäl dig här…

Tidigare gått kurs hos Trivector:

Jag hittade er via:

Kom igen, nu kör vi!