meny

Aktivt processägarskap

En kurs för processägare och processledare som vill öka sin säkerhet kring rollens genomförande och i samarbete med andra vill påverka verksamhetens prestation. I en tid när tvärorganisatoriskt samarbete och förändringsbart värdeskapande är kritiskt för verksamhetens framgång, är det hög tid för alla processägare och processledare att bli verkligt aktiva. Processägare och processledare kan spela en avgörande roll för verksamhetens utveckling och anpassning till nutiden – den här utbildningen visar hur detta kan ske.
Processägare som pratar med sina medarbetare
21 september –
5 oktober 2023

Pris: 9 900kr (exkl. moms)
Plats: Webbaserad
Datum: 21 september, 28 september & 5 oktober

30 november –
14 december 2023

Pris: 9 900kr (exkl. moms)
Plats: Webbaserad
Datum: 30 november, 7 december & 14 december

Kursinformation

Kursinnehåll

Kursen ger dig synsätt, metoder och verktyg för att bedriva ett aktivt processägarskap/ledarskap som gör verklig skillnad för verksamheten. Särskild vikt läggs vid samarbete med linjen, strategiska aspekter och att skapa nytta ända fram till medarbetaren och en operativ vardag.

Utbildningen relaterar delvis till böckerna Processbaserad verksamhetsutveckling och Våga vinn – processorientering för alla (båda av Ljungberg & Larsson, Studentlitteratur). Utöver dessa böcker har utbildningen byggts utifrån det senaste inom processägarskap och utveckling av processer och organisationer.

Processledare i det här avseendet menas den person som likt processägaren ansvarar för en verksamhetsprocess eller del av en process och är underställd processägaren. Skall ej förväxlas med processledare i betydelse som förändringsledare.

I priset ingår boken Processbaserad verksamhetsutveckling.

Efter kursen

Efter kursen har du:

 • God förståelse för uppdraget som processägare/ledare och hur det genomförs i samarbete med andra nyckelroller i organisationen
 • Verktyg för att beskriva din process särdrag och utmaningar
 • Inspiration och idéer för hur ditt processägarskap/processledarskap kan utvecklas
 • Konkret bild av
  • ditt processägarskaps/ledarskaps grundläggande förutsättningar och hur dessa kan tillvaratas och utvecklas
  • din process DNA, utmaningar och ur strategiska perspektiv kan kopplas till vardag
  • hur ditt processägarskap/processledarskap kan utvecklas till en ny nivå

Målgrupp

Kursen vänder primärt till processägare och processledare. Idealt deltar båda samtidigt, även om detta inte förutsätts.

Till målgruppen hör också

 • avancerade processutvecklare som återkommande stödjer processägare
 • medarbetare på processkontor (eller motsv.) som bättre vill stödja processägare och processledare
 • linjechefer som bättre vill samarbeta med och kravställa processägare
 • processponsorer som har processägare under sig
 • ansvariga för processorientering och vill förstå hur processägarna blir en del av lösningen

Kursprogram

Kursen är fördelad på tre förmiddagar i tre intilliggande veckor. Under varje pass genomförs och diskuteras en analys där den egna processen och organisationen står i fokus. Analyserna lägger en grund för hur det egna processägarskapet/ledarskapet kan utvecklas vidare. Inget eget arbete förväntas mellan passen.

Förmiddag 1

09.00-12.00 Förstå din roll, uppdraget och etablera samarbete

 • Processägarrollen – tillkomst och utveckling
  • Rollens bakgrund och tillkomst
  • Sätt att se på PÄ-rollen
  • Relevans 2022 and beyond
 • Grundläggande uppdrag & mål
  • Tre klassiska mål blev fyra
  • Uppdragets konsekvenser
  • Producera ”samma med mindre” & ”mer med samma” – det är hållbarhet
 • Processägarens samarbetsytor
  • Processledare och processteam
  • Linjeorganisation och andra intressenter
  • Processägarskap i stora organisationer
  • Samarbete kring gemensamma mål
 • Analys – ditt processägarskaps grundläggande förutsättningar?
 • Genomgång och diskussion analys

Förmiddag 2

09.00-12.00 Förstå din process – DNA, värdeskapande och utvecklingsbehov

 • Ta bort hinder för aktivt processägarskap
 • Förstå din process – strategiska perspektiv med länkning till vardagen
  • Förstå processens DNA
  • Förstå linjen & verksamhetens strategi
  • Definiera processens värdeskapande
  • Definiera processens grundläggande behov av utveckling
 • Mätning av processer – 3 perspektiv
  • Mätning av efterlevnad, mognad och flöden
 • Gör processen användbar och använd
  • Processägarens bidrag till användning
  • Processägarens bidrag till engagemang
 • Analys – min process DNA och utmaningar?
 • Genomgång och diskussion analys 2

Förmiddag 3

09.00-12.00 Aktivt & avancerat processägarskap

 • Avancerat processägarskap – organisation och system
  • Symbios med organisationens strategi
  • Ansvar för systemet av processer
 • Avancerat processägarskap – medarbetare och relationer
  • Bemyndigade medarbetare och minskad styrning
  • Ökat samarbete med interna och externa intressenter – stakeholder capitalism
 • Avancerat processägarskap – förändring och kultur
  • Den outtröttlige kulturbäraren
  • Reducera verksamhetens BMI
  • Processägaren som förändringsagent
 • Processägarskap i förändring
  • Tvärorganisatoriska processer
 • Avslutande reflektion – vad är viktigast för ditt fortsatta processägarskap/ledarskap?
 • Genomgång och diskussion analys 3

Vi använder Teams som plattform för utbildningen.

Boka utbildning

Aktivt processägarskap

Längd: 3 förmiddagar

Pirs: 9 900 kr (exkl. moms)

Erbjudande: Anmäl 4 deltagare (från samma organisation) till samma kurstillfälle – betala för 3.

Här kan du ta del av våra allmänna villkor för kursbokning.

Ta kontakt

Christina Eliasson

Christina Eliasson

Anders Ljungberg

Anders Ljungberg

Anmäl dig här…

Jag hittade er via