TrivectorLogiQ logotyp
meny

Processkartläggning

Processkartläggning - en processkarta illustrerad av Trivector LogiQ

För att kunna styra och utveckla en verksamhet måste de viktigaste processerna identifieras och synliggöras. Görs detta på rätt sätt skapas dokumentation som verkligen används av medarbetarna och man undviker omfattande dokumentation som ligger och samlar damm. Tyvärr händer det ofta att processkartor och processdokumentation är för komplicerade och oanvändbara istället för att de tillför nytta och skapar samsyn av verksamheten.

Vad är processkartläggning?

Processkartläggning är ett praktiskt sätt att visualisera de arbetsflöden som finns för att tillfredsställa olika kundbehov i våra verksamheter. Rätt definierade och visualiserade kan processerna förmedla hur er verksamhet verkligen fungerar i sin helhet oberoende av funktionsgränser. Genom att beskriva verksamheten med hjälp av processkartor kan du på ett lättförståeligt sätt förklara hur verksamhetens olika avdelningar skapar värde för kunden och hur avdelningarna är relaterade till varandra.

Varför ska man jobba med processkartläggning?

För att bättre styra och utveckla verksamheten som en helhet måste de viktigaste processerna identifieras och synliggöras. När processerna blir synliga är det lättare för varje enskild medarbetare att se hur det egna arbetet passar in i en helhet, vilket är förutsättningarna för att skapa en gemensam syn på hur verksamheten fungerar för att tillfredsställa olika kundbehov. Att ha en gemensam syn av verksamheten underlättar i sin tur samarbetet mellan enheter vilket kan leda till förbättringar i arbetssätt både ur ett kund-, strategiskt- samt effektivitetsperspektiv. När processkartorna aktivt används av får du engagerade medarbetare som drar åt samma håll.

Ett medvetet kundfokus är a och o för verksamhetens framgång. Att jobba med processkartläggning hjälper till att skapa förståelse för vad som skapar värde för dina kunder. Utifrån kundens behov och verksamhetens strategiska ambitioner kan du sen välja att fokusera dina resurser på det som är viktigt.

Processkartläggning som verktyg för utveckling av verksamheten

Att ha sina processer visualiserade i kartor skapar en stabil grund för utveckling av verksamheten. Processkartorna ger en grund för mätning och analys av processerna som kan leda till förbättringar i form av t.ex. effektivare hanteringar, kortare ledtider, nöjdare kunder m.m.  Målet med processkartläggning bör dock aldrig vara processdokumentation utan processer som fungerar och verkligen används i verkligheten.

Vi hjälper er att kartlägga era processer

Vi har lång erfarenhet av att driva processkartläggningsprojekt och har tusentals processkartor på våra samveten. Era specifika behov och förutsättningar avgör hur vi tillsammans driver ert kartläggningsarbete. Vi kan jobba med er som projektledare och kartlägga era processer, leda workshops och hjälpa era att identifiera era processer. Vi kan även stödja er i kommande implementationssteg och hjälpa er att ta er från processkarta till fungerande arbetssätt.

Dela med dina vänner

Relaterade artiklar