TrivectorLogiQ logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.
meny

Processkartans roll i att omsätta strategi i praktik

Inom kommunikationsteorin talas det ofta om vikten av att kommunicera på mottagarens villkor. Det är med andra ord hur väl budskapet mottas och förstås som avgör kvaliteten på kommunikationen, inte hur den paketeras av sändaren. Ett liknande resonemang borde rimligen kunna föras kopplat till en verksamhets strategi. Hur bra en strategi är borde värderas i förhållande till vad verksamheten faktiskt lyckas åstadkomma snarare än till vad man avser att åstadkomma.

Strategins värdeskapande roll

Arbetet med att ta fram en strategi handlar i grunden om att identifiera, prioritera och samordna de initiativ som behövs för att säkerställa verksamhetens fortsatta utveckling. Strategin ger en grovkornig bild av vart man ska och med vilka medel. Det är viktigt att man ser helheten, fokuserar på framtiden och att man inte fastnar i detaljer. Att ta fram en strategi bör ses som ett viktigt första steg i att skapa värde.

När en strategi väl är framtagen måste fokus i nästa steg av värdeskapandet förändras. Strategin behöver omsättas i mer eller mindre detaljerade planer som fullföljs och följs upp. Under detta arbete är det viktigt att de ursprungliga tankarna inte förvanskas eller missförstås.

Från tavlan till golvet med processkartan som verktyg

Att omsätta en strategi i faktiska resultat är en uppgift som inte på något sätt ska trivialiseras. Eftersom ledningen endast indirekt kan påverka verkställandet, så räcker det inte att rätt förmågor finns hos dem. Det behövs förståelse, kompetens och mandat på alla nivåer i verksamheten.

Sättet man förmedlar och kommunicerar strategin på är en oerhört viktig faktor. För att kunna påverka resultatet måste strategin ”översättas” till något som går att använda i utvecklingsprojekt eller det dagliga arbetet. Att bara presentera strategin för chefer och medarbetare räcker inte långt. Inte ens den vassaste PowerPoint-presentationen och den mest engagerande talaren har någon större möjlighet att påverka. Framförallt inte om det bara sker en gång om året.

Ledningen bör därför ta alla tillgängliga strukturer till hjälp. Verksamheter som beskrivit sitt arbetssätt i form av processer har i dessa en utmärkt plattform för att bryta ner och relatera de strategiska initiativen till det som faktiskt händer i medarbetarnas vardag.

Gör medarbetare till medansvariga

De flesta meningsfulla förändringar innebär att medarbetare behöver ändra sättet de utför sina arbetsuppgifter på och hur de samarbetar med varandra. Beroende på omfattning kan det innebära allt ifrån att hela processer definieras och ritas om, till att enskilda delar och rutiner justeras. Även om de nya strategiska initiativen inte innebär några större ändringar av själva processen utgör den ett bra ramverk för att sätta mål och idéer i ett sammanhang.

Genom att konsekvent använda och utgå från processerna när man diskuterar och kommunicerar arbetets utformning och verksamhetens målsättningar kan man skapa en bättre förståelse på alla nivåer. Genom processerna skapas möjligheter för medarbetarna att relatera strategin till det dagliga arbetet. Detta ger i sin tur förutsättningar för att bygga ett engagemang och en vilja att ta ansvar. Når man så långt att man istället kan tala om medansvariga är sannolikheten att strategin blir verkningsfull i praktiken mycket stor.

Hur ser det ut i den verksamhet du arbetar i, reflekteras strategin tydligt i processerna eller lever de sina separata liv? Har medarbetarna förståelse för strategin och är de ”medansvariga” för att förverkliga den?

Mer information

Relaterade utbildningar: Kartlägga och kommunicera processer

Dela med dina vänner

Relaterade artiklar